Kontakty

Obchodné meno: Stavebniny DUMA s.r.o.

IČO: 47 590 963
IČ DPH: SK2023972302

Adresa: Zvolenská cesta 47, Pliešovce 962 63

Tel:   0905 337 213

e-mail: stavebniny@durco.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: SK13 7500 0000 0040 2880 5378

Zodpovedný vedúci: Bc. Marian Ďurčo

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 26038/S

 

Otváracie hodiny 

 

Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00

Sobota 7:30 - 14:00

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 

e-mail: bb@soi.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Obchodné meno:

Stavebniny DUMA s.r.o.

Sídlo:

Zvolenská cesta 47/10, 962 63, Pliešovce

IČO:

Kontakt:

47590963

Bc. Marián Ďurčo

Telefónne číslo:

+421 905 337 213

E-mail:

stavebniny@durco.sk 

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

 Pri realizácii našej práce a povinností získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás.

Zásady ochrany osobných údajov

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnúť Vám kvalitnú službu v oblasti obchodu , služieb a doručovania zásielok. Plnenie zmlúv  vrátane predzmluvných vzťahov , plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Videozáznam  a GPS monitorovací systém vo vozidlách slúži na monitorovanie priestorov na účely ochrany svojho majetku, života a zdravia a kontrolu plnenia pracovných povinností zamestnancov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je :

  • § 13 ods.1 písmeno b) c)a f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu  a oprávnený záujem prevádzkovateľa,
  • Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č.324/2011 Z.z. o poštových a telekomunikačných službách.

Tieto sú jednotlivo uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.            

 Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002  Z. z. o archívoch a registratúrach. Tieto sú jednotlivo uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou smernicou a len počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené a poučené (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Pre podrobnejšie informácie o spracúvaní  Vašich osobných údajov, účeloch spracúvania  právnych základoch a dobe uchovávania, prosím, kontaktuje prevádzkovateľa.

Aké máte práva?

    Odvolať súhlas - v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na  adrese  zodpovednej  osoby,  písomne, oznámením  o odvolaní súhlasu alebo osobne  v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

    Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

    Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

    Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

    Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

    Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

    Právo   namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

    Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Kategórie

Kontaktujte nás už dnes

Tel: 045/55 19 043